Văn 12

Cảm hứng trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Cảm hứng trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm là hai nhà thơ nổi tiếng ở hai thời điểm khác nhau. Một người ở thời kháng chiến chống Pháp còn người kia nổi tiếng ở thời kháng chiến chống […]

Văn 12

Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnu, Dít trong Rừng xà nu để làm sáng tỏ những con người kiên cường bất khuất của rừng núi Tây Nguyên

Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnu, Dít trong Rừng xà nu để làm sáng tỏ những con người kiên cường bất khuất của rừng núi Tây Nguyên trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Mỗi một người nghệ sĩ thường gắn kết tên mình lên những vùng đất, vùng văn hóa thẩm định […]